Lærerplaner

Læreplanstemaer 2017

DECEMBER/JANUAR: Kulturelle udtryksformer
Kulturelle udtryksformer og værdier er et læreplanstema, som er med til at præge børns forståelse af og tilgang til verden.

FEBRUAR/MARTS: Sprog
Sproget er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og ikke planlagte aktiviteter i hverdagen.

APRIL/MAJ: Natur og naturfænomener
Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse for og en viden om naturen.

JUNI/JULI: Alsidig personlig udvikling
Udvikling handler i høj grad om, at børn opbygger og udvikler deres selvfølelse og tør udfolde sig selv. Alsidig personlig udvikling understreger, at det er barnets mange potentialer, der skal udvikles og ses som en helhed.

AUGUST/SEPTEMBER: Krop & bevægelse
Langt de fleste børn elsker at bevæge sig: De kan ikke lade være, de løber, hopper, kravler, klatrer.

OKTOBER/NOVEMBER: Sociale kompetencer
Børn udvikler deres sociale kompetencer, når de knytter sig til andre mennesker, samarbejder, og sætter sig i andres sted.

Fokusområde 2017

Natur & naturfænomener

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse og viden om naturen.

Naturen som legeplads:

• Naturoplevelser i barndommen bidrager til barnets udvikling på mange områder.
• Naturoplevelser giver plads til at undres, at stille spørgsmål og at finde svar.
• Vi vil inspirere dem til, at gå på opdagelse i naturen ud fra deres alder og udvikling
• Naturens uforudsigeligheder skaber en naturlig nysgerrighed som giver oplevelser der åbner for alle sanser
• Der er ingen begrænsninger for kropslige og fysiske udfoldelser i naturen

Udendørs terrænets uforudsigelighed kan være med til at styrke motorik og sanser på en måde som indendørs aktiviteter ikke kan.

Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener

At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

December & januar – Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer og værdier er et læreplanstema, som er med til at præge børns forståelse af og tilgang til verden.

• Det er igennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder.
• Ved at møde forskellige udtryksformer som kunst og kultur samt andre menneskers levemåde, kulturer, normer og værdier udvikles børnenes nysgerrighed og tolerance.
• Vi vil hjælpe og støtte børnene i, at deres tilgang i mødet med andre sker med ligeværdighed og respekt.

Februar & marts – Sproglig udvikling

Sproget er menneskets forudsætning for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Det sker ikke kun gennem det talte eller det skrevne sprog, men også gennem kropssprog, mimik og billedsprog. Børn udvikler deres sproglige kompetencer gennem samvær, oplevelse, leg, fortælling, planlagte og ikke planlagte aktiviteter i hverdagen.

• Sproget skaber kontakt.
• Sproget er en forudsætning for frugtbare løsninger af problemer og konflikter.
• Nærværende og tydelige voksne er med til, gennem øjenkontakt, mimik og samspil, at danne grundlaget for tidlig sproglig interesse.
• Sang, historielæsning, rim og remser, samt leg med sproget i sprogværksteder er med til at opmuntre og motivere børnene til selv at eksperimentere med sproget.

April & maj – Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse og viden om naturen.

Naturen som legeplads:

• Naturoplevelser i barndommen bidrager til barnets udvikling på mange områder.
• Naturoplevelser giver plads til at undres, at stille spørgsmål og at finde svar.
• Vi vil inspirere dem til, at gå på opdagelse i naturen ud fra deres alder og udvikling
• Naturens uforudsigeligheder skaber en naturlig nysgerrighed som giver oplevelser der åbner for alle sanser
• Der er ingen begrænsninger for kropslige og fysiske udfoldelser i naturen

Udendørs terrænets uforudsigelighed kan være med til at styrke motorik og sanser på en måde som indendørs aktiviteter ikke kan.

Gennem vidende og medlevende voksne kan børnene få vigtige erfaringer, eksperimentere og hente masser af viden om naturfænomener

At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø.

Juni & juli – Alsidig personlig udvikling

Udvikling handler i høj grad om, at børn opbygger og udvikler deres selvfølelse og tør udfolde sig selv. Alsidig personlig udvikling understreger, at det er barnets mange potentialer, der skal udvikles og ses som en helhed.

• Ud fra en anerkendende tilgang støtter vi børnene i at udvikle selvtillid og selvværd.
• Trygge og udfordrende hverdagsrammer giver børn god mulighed for løbende personlig udvikling.
• Det sociale fællesskab er af afgørende betydning for barnets alsidige udvikling.
• Legen er også et afgørende udviklingsrum for børn. Legen indeholder flere samarbejdsaspekter, som er med til at udvikle børn.:

  1. Der forhandles
  2. Der indgås kompromiser
  3. Man lærer at dele
  4. Der opstår nye legefællesskaber/allerede etablerede fællesskaber styrkes
  5. Kreativitet og fantasi udvikles
  6. Erfaringer afprøves
  7. De sociale spilleregler læres

August & september – Krop og bevægelse

Langt de fleste børn elsker at bevæge sig: De kan ikke lade være, de løber, hopper, kravler, klatrer.

Vi har fokus på de grundlæggende færdigheder der udfordrer og styrker barnets selvhjulpenhed gennem:

• dagligdags færdigheder fx lave mad, rydde af og feje
• idræt og gymnastik
• musik, sanglege og dans
• ture ud i naturen

Udendørs terrænets uforudsigelighed kan være med til at styrke motorik og sanser på en måde som indendørs aktiviteter ikke kan.

Kroppen er barnets værktøj til at bevæge sig og sanse verden.
Både lugtesansen, smagssansen, høresansen, synssansen og følesansen er vigtige for barnets oplevelse, læring og udvikling

Oktober & november – Sociale kompetencer

Børn udvikler deres sociale kompetencer når de knytter sig til andre mennesker, samarbejder og sætter sig i andres sted.

I Nøddeskallen vil vi bestræbe os på, at være anerkendende voksne. Vi vil hjælpe og støtte børnene i at lære de sociale spilleregler på følgende måde:

• At sige til og fra i forhold til egne behov og grænser.
• At udskyde egne behov – i forhold til at vente på ens egen tur.
• Opdeling af børnene i mindre grupper på tværs af alder og grupperne i huset er med til at styrker de sociale relationer mellem børnene.
• Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene oplever styrke og betydning og her, der er adgang til at give og opnå anerkendelse

Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder.

Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig – i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme.